Klasy piąte - rozdział 7


50.Rozbicie dzielnicowe
-Jakie były skutki wejścia w życie testamentu Bolesława Krzywoustego ?
-Kto, kiedy i w jakim celu sprowadził Krzyżaków na ziemie polskie ?
-Jakie były skutki rozbicia dzielnicowego Polski ?
-Opowiedz o najeździe Mongołów na Polskę w 1241 roku ?
LINK do QUIZU

51.Zjednoczenie Polski
-Którzy książęta próbowali zjednoczyć ziemie polskie w XIII wieku ?
-Z kim Władysław Łokietek rywalizował o koronę Polski ?
-Wymień czynniki sprzyjające Łokietkowi w zdobyciu władzy w Polsce.
-W jakich okolicznościach Krzyżacy zajęli Pomorze Gdańskie ?
-Kiedy i gdzie odbyła się koronacja Władysława Łokietka na króla Polski ?
-Jakimi sposobami i z jakim skutkiem Łokietek dążył do odzyskania Pomorza Gdańskiego ?
 

52.Czasy Kazimierza Wielkiego
-Poprzez jakie działania Kazimierz Wielki zapobiegł wojnie z Krzyżakami i Czechami ?
-Jakie reformy w państwie polskim wprowadził Kazimierz Wielki ?
-Jakie były przyczyny i skutki założenia Akademii Krakowskiej ?
-Opowiedz o zorganizowanym przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku zjeździe monarchów w Krakowie ?

QUIZ do tematu - QUIZZIZ 53.Kartkówka o Polsce w XIII – XIV wieku

54.Unia polsko – litewska
-W jakich okolicznościach polski tron objęła Jadwiga Andegaweńska ? 
-Na czym polega unia personalna ?
-Jakie były przyczyny i skutki zawarcia w 1385 roku unii polsko - litewskiej w Krewie ?
-Wymień najważniejsze wydarzenia wojny polsko - krzyżackiej w latach 1409 - 1411.
-Jakie postanowienia zawierała unia polsko - litewska podpisana w 1413 roku w Horodle ?
55.Czasy świetności dynastii Jagiellonów
-W jakich okolicznościach syn Jagiełły i jego następca na tronie polskim - Władysław III - został królem Węgier?
-W jakich okolicznościach doszło do jego przedwczesnej śmierci ?
-Kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała Pomorze Gdańskie ?
-Jakie działania , panującego później w Polsce , brata Władysława III - Kazimierza Jagiellończyka - świadczą dobrze o jego rządach ?
-Jakimi państwami pod koniec XV wieku rządzili władcy z dynastii Jagiellonów ?
 

56.Monarchia stanowa w Polsce
-Jakie są różnice między monarchią patrymonialną i stanową ?
-W jaki sposób polskie rycerstwo stało się szlachtą ?
-Jakie przywileje otrzymała szlachta od władców Polski ?
57.Podsumowanie roku szkolnego .